Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ cũng như tận dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin đang được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với các mục đích được sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo mật hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình tuân theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web

Điều kiện

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

Sử dụng Giấy phép

 1. Được phép tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Phòng khám Sức khỏe Hunter chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ trưng bày công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Hunter Health Clinic;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu; hoặc
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Phòng khám sức khỏe Hunter chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

Khước từ

Các tài liệu trên trang web của Phòng khám Sức khỏe Hunter được cung cấp “nguyên trạng”. Hunter Health Clinic không bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Phòng khám Sức khỏe Hunter không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Phòng khám sức khỏe Hunter hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Hunter Health Trang web của Phòng khám, ngay cả khi Phòng khám sức khỏe Hunter hoặc đại diện được ủy quyền của Phòng khám sức khỏe Hunter đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Bản sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Hunter Health Clinic có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Hunter Health Clinic không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của họ là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Hunter Health Clinic có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Hunter Health Clinic không thực hiện bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

Liên kết

Hunter Health Clinic đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là đã được Phòng khám Sức khỏe Hunter của trang web chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

Hunter Health Clinic có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Phòng khám Sức khỏe Hunter sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Bang Kansas mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho việc Sử dụng Trang Web.

Chuyển đến nội dung