Chăm sóc cho tất cả các bạn

Hunter Health đón nhận mọi người bằng sự chăm sóc toàn diện, đặt bạn lên hàng đầu. Bằng cách đầu tư vào toàn bộ sức khỏe của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn đạt được kết quả sức khỏe tốt hơn và trao quyền cho mọi người trong cộng đồng của chúng tôi để thực sự phát triển.

Kết nối chăm sóc cho toàn bộ sức khỏe của bạn

Chúng tôi làm việc khác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác. Tại đây, bạn là trung tâm của sự chăm sóc, vì vậy chúng tôi tạo ra một nhóm đáp ứng nhu cầu riêng của bạn. Nhóm do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn lãnh đạo và có thể bao gồm y tá, chuyên gia tư vấn sức khỏe hành vi, dược sĩ, v.v.

Các nhóm chăm sóc tổng hợp của chúng tôi làm việc cùng nhau để cung cấp cho bạn các dịch vụ y tế, nha khoa, hành vi, thị lực và dược phẩm, tất cả ở một nơi. Thông qua dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng, bạn và nhóm của bạn đặt ra các mục tiêu để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của mình để bạn có thể tự quản lý mục tiêu của mình trong khi nhận được sự chăm sóc cần thiết cho tâm trí, cơ thể và tinh thần.

Đây được gọi là Phương pháp tiếp cận tại nhà y tế tập trung vào bệnh nhân (PCMH) —bạn, bệnh nhân, là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. PCMH là một cơ sở y tế nơi một nhóm các chuyên gia y tế làm việc cùng nhau để cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ bạn trong việc tự quản lý việc chăm sóc của mình.

Bạn là thành viên quan trọng nhất trong nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn